Porady

Na preparowanie i przetrzymywanie okazów objętych w Polsce ochroną należy posiadać odpowiednie zezwolenia.
O zezwolenie występuje właściciel zwierzęcia.
Preparacja gatunków chronionych na świecie, ale nie występujących w Polsce nie wymaga zezwoleń jednak należy posiadać świadectwo pochodzenia zwierzęcia oraz świadectwo weterynaryjne.

Na preparowanie zwierząt chronionych w Polsce zezwolenie wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności. Dla nas jest to więc:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Powstańców 41 a
40-024 Katowice
katowice.rdos.gov.pl

       Wniosek powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
 2. cel wykonania wnioskowanych czynności,
 3. opis czynności, na które może być wydane zezwolenie,
 4. nazwę gatunku lub gatunków w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje
 5. liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek,
 6. opis sposobu, miejsca i czasu wykonania czynności.

Oplata za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł
Konto: Urząd Miasta Katowice 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111

Na posiadanie oraz przetrzymywanie okazów zezwolenie wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
www.gdos.gov.pl

       Wniosek powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
 2. cel wykonania wnioskowanych czynności,
 3. opis czynności, na które może być wydane zezwolenie,
 4. nazwę gatunku lub gatunków w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje
 5. liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek,
 6. opis sposobu, miejsca i czasu wykonania czynności.
 7. opis sposobu wejścia w posiadanie wypreparowanego okazu,
 8. wskazanie miejsca znalezienia martwego zwierzęcia,
 9. określenie terminu wejścia w posiadanie wypreparowanego okazu,
 10. określenie celu przetrzymywania spreparowania martwego zwierzęcia

Oplata za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł
Konto: Urząd Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Gatunki posiadające CITES mogą być preparowane bez uzyskania zgody na preparację. Ważne jest jednak posiadanie dokumentu CITES eksportowego.
Wszelkich formalności można dopełnić w:
Ministerstwo Środowiska
Departament Ochrony Przyrody
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
mos.gov.pl